Nacházíte se zde: Úvod O Firmě Whistleblowing

Whistleblowing 

Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost TECHNOLOGY pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byl pověřen  pan Pavel Grünfeld – jednatel společnosti.

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit  :

a) osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě,

b) písemně emailem na emailovou adresu : whistleblowing@technology.cz

c) písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu společnosti TECHNOLOGY s.r.o., Liberecká 102, 466 01 Jablonec nad Nisou  v zalepené obálce s označením -  „neotevírat - ochrana oznamovatelů“.

 

Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz.  

 

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice.

 

Tato Směrnice je součástí interních předpisů Společnosti, zaměstnanci se s ní mohou seznámit a plně k jejich dispozici je u pověřené příslušné osoby a na personálním úseku společnosti.

 

Tato firemní Směrnice nabývá účinnosti a lze podle ní postupovat ode dne 15.prosince 2023.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 13.12.2023

 

 

Nahoru