Nacházíte se zde: Úvod Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

při uzavírání smluv prostřednictvím internetového obchodu zajišťovaného společností TECHNOLOGY  s.r.o., jako prodávajícím

(tento způsob obchodu je vyhrazen pouze pro podnikatelské subjekty) 

Společnost  TECHNOLOGY  s.r.o. se sídlem v Praze 4, Na Sádce 780/20,  IČ 47783206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle  C, vložka 70171, 

vydává v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím internetového obchodu, kdy vystupuje na straně prodávající, tyto obchodní podmínky:

Úvodní ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky platí  výlučně  pro nákup v rámci internetového obchodu, kdy TECHNOLOGY s.r.o., jako prodávající, nabízí a prodává své zboží, kupujícím podnikatelům, kteří nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti  ( k pojmu  podnikatel  -  viz ust.  § 420, 421 obč. zák. - dále jen kupující).  Veškeré smluvní vztahy se při prodeji zboží v rámci tohoto internetového obchodu řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnou právní úpravou České republiky, zejména občanským zákoníkem.  Pokud by se tyto podmínky dostaly  v jakékoliv části do rozporu se závaznou úpravou, platí příslušné závazné předpisy ČR.

2/ Podáním objednávky se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy. V individuální  kupní smlouvě mohou účastníci po vzájemné dohodě sjednat podmínky odchylně od těchto podmínek, přičemž v tomto případě mají odchylná ujednání přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti původních obchodních podmínek.

3/ V rámci tohoto internetového obchodu lze smlouvu uzavřít výlučně v českém jazyce, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny rovněž v českém jazyce. Smluvní vztahy se řídí českým právem.    

4/  Smluvními stranami vzniklé smlouvy jsou: 

a/  Prodávající (dodavatel zboží), kterým je společnost TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem v Praze 4, Na Sádce 780/20,  IČ  47783206,   PSČ 149 00

Spojení (komunikace)

Doručovací (odesílací) adresa:  Technology s.r.o., Liberecká 102, 46601 Jablonec nad Nisou

Email: eshop@technology.cz
Telefon/fax: 483 360 152                                                                                                    

Obchodní odd. (zákaznický servis),  reklamace:  pí Marie Svobodová

b/ Kupující - kterým může být pouze podnikatel se sídlem na území České republiky nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání (nákup „na řádně přidělené identifikační číslo / IČO/“). 

5/ Tímto způsobem, a na základě těchto obchodních podmínek, nevznikají spotřebitelské smlouvy s nepodnikateli (spotřebiteli), a na vzniklé vztahy a závazky se nevztahuje úprava  týkající se spotřebitelských smluv vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.  

6/ Veškerá prezentace zboží nabízená v rámci tohoto internetového obchodu provozovaného prodávajícím má základní informativní charakter a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy dle ust. § 1732 občanského zákoníku.  Ke vzniku smlouvy dojde za podmínek níže uvedených.

Vznik smlouvy

7/ Nabídka zboží - nabízené zboží v rámci internetového obchodu je umístěno v nabídce prodávajícího uvedené na webové stránce  https://www.technology.cz/e-shop. Veškeré technické údaje a parametry uvedené v nabídce jsou pouze orientační a s ohledem na konkrétní požadavky na příslušenství, způsob balení, výrobu a vývoj strojů a zařízení mohou být modifikovány. Technické údaje a parametry jsou dodavatelem garantovány v uzavřených obchodních smlouvách, či prodávajícím potvrzených objednávkách, a to s ohledem na doporučený obalový materiál a odsouhlasené vzorky balení. Tato nabídka obsahuje základní informace o zboží, včetně uvedených jednotkových cen (ceník). Ceník obsahuje ceny zboží bez DPH, ceny zboží včetně DPH a současně i ceny souvisejících poplatků - balné, náklady spojené s dodáním zboží ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 nákladový kus v rámci ČR. V případě, že hodnota objednávky přesáhne 10 000,- Kč vč. DPH, nabízíme přepravu zboží v rámci ČR zdarma. Ceny zboží a souvisejících poplatků zůstávají v platnosti po dobu jejich zveřejnění v rámci internetového obchodu.

Objednávky jsou doručovány pouze v rámci ČR.

8/ Platební podmínky - v rámci internetového obchodu může kupující  zboží uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti v provozovně prodávajícího při odběru, na dobírku, bankovním převodem – při platbě předem, platební kartou on-line, on-line bankovním převodem, popřípadě způsobem výslovně uvedeným v uzavřené kupní smlouvě.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

9/ Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář – objednané zboží vloží do nákupního košíku,  přičemž před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat,  měnit a  opravovat údaje, které do objednávky vložil.  Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko  „Odeslat objednávku“.  Kupující je povinen objednávkový formulář řádně vyplnit, zejména je povinen uvést přidělené identifikační číslo podnikatele ( IČO). 

10/ Odesláním závazné objednávky kupující podnikatel potvrzuje, že zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, že se seznámil s nabídkou zboží včetně cen a souvisejících poplatků, těmito obchodními podmínkami, jakož i ostatními podmínkami smluvního vztahu, včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vadné plnění, a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky, učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu se považují za závazné a kupující je povinen objednané a řádně dodané zboží odebrat a zaplatit příslušnou cenu, popřípadě balné či dopravné (poštovné), a to ve výši, jak vyplývá z ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, se kterým měl kupující možnost se seznámit.

Odesláním závazné objednávky nakupující souhlasí se zasíláním vystavených daňových dokladů v elektronické podobě. Daňové doklady budou zasílány v PDF souboru z naší e-mailové adresy fakturace@technology.cz, doklad nebude ke zboží přiložen v papírové podobě.

11/ Prodávající se k objednávce kupujícího vyjádří nejpozději do 3 dnů od jejího obdržení. Pokud ji potvrdí, zašle potvrzení elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce a současně k tomuto potvrzení objednávky připojí tyto obchodní podmínky. Pouze prodávajícím potvrzená objednávka je závazná.                                                        

Prodávající si vyhrazuje právo s ohledem na charakter došlé objednávky (množství či specifikace zboží, způsob a místo dodání apod.) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího či adresu provozovny, popřípadě objednávku odmítnout a smlouvu neuzavřít. Pokud tak prodávající učiní, je povinen to kupujícími sdělit nejpozději do 5 dnů od obdržení objednávky.

12/ Prodávající objednávku vyřídí ve lhůtě do 5-ti pracovních dní od přijetí objednávky,  pokud má zboží skladem. Pokud nebude prodávající schopen požadavek kupujícího vykrýt z důvodu nedostatku skladových zásob, toto mu elektronickou poštou sdělí na e-mailovou adresu, ze které objednávku obdržel a navrhne jiný termín dodání.  Případná náhradní (pozdější) dodávka bude věcí dohody prodávajícího s kupujícím.  

13/ Objednané zboží bude kupujícímu doručeno zasláno prostřednictvím přepravní služby DPD, pokud nebude dohodnuto jinak. Náklady  na doručení zboží kupujícímu nese kupující a vyplývají  ze zveřejněného ceníku, popřípadě z běžného ceníku dopravce použitého dle dohody stran.  Kupující je povinen neprodleně po převzetí zásilky dodané zboží vizuálně zkontrolovat s ohledem na shodu s objednávkou (množství, druh) a zda zboží nebylo při přepravě poškozeno. Zásilky, které budou vráceny jako nevyzvednuté, budou opakovaně zaslány pouze na základě dalšího požadavku kupujícího a po vzájemné dohodě.

Práva z vadného plnění

14/ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem.

15/ Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a má zejména ujednané či deklarované vlastnosti, popřípadě vlastnosti obvyklé pro daný typ zboží, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a množstvím i jakostí odpovídá objednávce kupujícího.

16/ Prodávající může poskytnout nad rámec zákonné odpovědnosti na jednotlivé kategorie   dodaného  zboží  smluvní záruku za jakost.  Tato smluvní záruka a její rozsah vyplývá z obsahu uzavřené smlouvy o dodávce zboží, potvrzené objednávky, popřípadě z jednostranného prohlášení prodávajícího učiněného zpravidla v záručním listu předaném spolu se zbožím.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

17/ Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady a uplatňuje je písemně u prodávajícího na adrese: TECHNOLOGY s.r.o., Liberecká 102, 466 01 Jablonec Nad Nisou či e-mailem na e-mailové adrese eshop@technology.cz. Kupující je povinen písemně popsat reklamovanou vadu a jim požadovaný způsob odstranění vady. Pokud nebude dohodnuto jinak je kupující povinen zboží na reklamaci zabalit a zaslat prodávajícímu způsobem, aby nedošlo s ohledem na druh zboží k jeho poškození při přepravě na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

18/ Prodávající vyřizuje reklamace do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a obdržení reklamovaného zboží.

19/ Pokud dojde k rozporu v plnění s potvrzenou objednávkou (uzavřenou smlouvou) a kupující obdrží jiné zboží, popřípadě jiné množství než si objednal, nebo kupující při převzetí zjistí, že obdržel výrobek či zboží vadné, je kupující oprávněn zboží spolu s reklamací zaslat zpět spolu s původním obalem.  Kupující tak musí učinit nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. V případě oprávněnosti reklamace zboží bude bezplatně nahrazeno, popřípadě bude bezodkladně vrácena již zaplacená kupní cena.  Náklady spojené s výměnou zboží nese v tomto případě prodávající.

20/ Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, pokud z veřejně přístupných zdrojů zjistí, že proti kupujícímu je vedeno exekuční řízení, popřípadě byl vůči němu podán  insolvenční návrh.

Ostatní práva a povinnosti

21/ Kupující zasláním objednávky zboží je srozuměn a souhlasí s tím, že prodávající bude v souvislosti s realizací práv a povinností   z kupní smlouvy zpracovávat, shromažďovat a nakládat s osobními údaji kupujícího, které prodávajícímu poskytl (jméno, název, adresa, sídlo, IČ, elektronická adresa, tel. spojení apod.).  Prodávající považuje takto poskytnuté údaje kupujícím za správné a pravdivé, s tím, že pokud zjistí rozpor s údaji ve veřejné evidenci je kupující povinen tyto údaje uvést do souladu.

22/  Takto poskytnuté osobní údaje je prodávající oprávněn užívat pouze pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (včetně dodání a přepravy zboží, servisních činností apod.), a to pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající je rovněž povinen zajistit v souladu s dalšími předpisy ochranu takto získaných dat před jejich zneužitím.

23/ Prodávajícímu lze doručovat na adresy uvedené v odst. 4/, kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 18. 12. 2017

 
 

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (14.8 + 39.0) *

 

Balicí stroje

+420 483 360 101
stroje@technology.cz

Obaly

+420 483 360 102
obaly@technology.cz

Servis

+420 483 360 104
servis@technology.cz

 

Kde nás najdete

TECHNOLOGY s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Nahoru